+48 536 362 362 info@tlumaczenia.sos.pl

Tłumaczenia pisemne – budownictwo

Projekty, specyfikacje, zezwolenia, pozwolenia na budowę, projekty budowlane, dzienniki budów, protokoły odbioru, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe

Tłumaczenia budowlane

Tłumaczenia dla budownictwa

Niezwykłe projekty budowlane

Empire State Building

Szybko i tanio!

Budowa Empire State Building odbywała się podczas Wiel­kie­go Kryzysu i do dziś przy­wo­ły­wa­na jest jako przykład po­zy­tyw­ne­go oddziały­wa­nia kryzysu na go­spo­dar­kę. Budowa trwała jedynie rok i 35 dni, co stanowi do dziś rekord dla budynku tej wiel­ko­ści; koszty zaś wyniosły 24 miliony dolarów, wobec 43 milionów pla­no­wa­nych.

Metro w Warszawie

Budowę roz­po­czę­to w 1951 r., prace pro­wa­dzo­no tylko na War­szaw­skim Tar­gów­ku. Pla­no­wa­no, że do końca 1965 r. zbu­do­w­ne zostaną 3 linie o łącznej długości 36 km. Nie­ste­ty, trud­no­ści fi­nan­so­we po­zwo­li­ły na wy­ko­na­nie komory roz­jaz­do­wej i odcinka do­świad­czal­ne­go o długości 1270 m in­we­sty­cję de­fi­ni­tyw­nie za­koń­czo­no w 1957 r.

Burj Khalifa w Dubaju

Samsung C&T Cor­po­ra­tion (Con­struc­tion and Trade) powstała w roku 1938 i to ona właśnie jest naj­star­szą częścią grupy Samsung. Samsung C&T był głównym wy­ko­naw­cą trzech spośród naj­wyż­szych budynków świata: Burj Khalifa, Petronas Twin Towers oraz Taipei 101.

Hala Stulecia we Wrocławiu

Najważniejsze dzieło wrocławskiego modernizmu i sztandarowa śląska budowla z początków XX wieku. Mowa o monumentalnej Hali Stulecia wzniesionej w latach 1911–1913, według projektu architekta Maxa Berga. Od 2006 roku hala jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas budowy zastosowano kilka nowoczesnych rozwiązań. Między innymi wykorzystywano na szeroką skalę elementy prefabrykowane. W momencie powstania stanowiła obiekt wyjątkowy, posiadała żelbetowe przekrycie o największej rozpiętości na świecie. Wymiary to 42 m wysokości i 67 m średnicy kopuły.

Tłumaczenia budownictwo
Tłumaczenia budowlane