Polityka prywatności

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Ochrona Twoich danych, które nam przekazujesz, ich bezpieczeństwo oraz poufność, są naszymi priorytetami. W niniejszej polityce prywatności znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi.

Administratorem Twoich danych jest: Damian Bończyk, Twarda 18, 00-105 Warszawa. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, napisz do nas mail na adres info@tlumaczenia.sos.pl z dopiskiem „Moje dane”.

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane?

imię i nazwisko
nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)
adres zamieszkania
adresy dostawy
numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
numer PESEL (jeśli jesteś odbiorcą indywidualnym)
adres e-mail
numer telefonu
informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies)
numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez tlumaczenia.sos.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

realizacji zamówienia,
obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację,
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, wiadomość email),
windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Przy przetwarzaniu Twoich danych kierujemy się następującymi regułami:

Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.

Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem dostępnym na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

Jakie masz uprawnienia wobec tlumaczenia.sos.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

W odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez tlumaczenia.sos.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowej realizacji zlecenia Twoje dane osobowe:

Są przekazywane pracownikowi wykonującemu Twoje zlecenie, pracownikowi adresującemu przesyłki, pracownikowi odbierającemu wiadomości email.

W celu umożliwienia skorzystania z naszych usług stworzyliśmy listę stacjonarnych Punktów SOS, w których możesz wykonać skan dokumentu, następnie pracownik Punktu prześle go do nas.

Aby skutecznie skontaktować się z Tobą (na przykład w zakresie wyceny), otrzymujemy od pracownika Punktu SOS Twój numer kontaktowy oraz wiadomość zawierającą skany dokumentów.

Aktualną listę punktów znajdziesz tutaj:
Lista stacjonarnych Punktów SOS

W celu dostarczenia zlecenia tłumaczenia pisemnego, Twoje dane osobowe udostępniamy firmie kurierskiej, jak również poczcie polskiej, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionego tłumaczenia.

Przekazujemy następujące dane: adres dostawy, adres email, numer telefonu – aby przewoźnik mógł się z Tobą swobodnie skontaktować przed dostarczeniem zamówienia, celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy.

Tutaj znajdziesz adres dostawców:

DPD Polska Sp. z o.o.
Mineralna 15
02-274 Warszawa

Centrala Poczty Polskiej S.A.
Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Nikomu innemu nie udostępniamy Twoich danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Tak, jeśli wymaga tego realizacja zamówienia. Np. realizujemy tłumaczenie pisemne wymagające korekty native speakera, świadczymy usługę tłumaczenia ustnego na terytorium, któregoś z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych kontrahentów/tłumaczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W inny sposób niż powyżej opisane nie przetwarzamy Twoich danych.

Nie stosujemy profilowania.
Nie sprzedajemy Twoich danych.

Pliki Cookies

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

Pliki Cookies rejestrują Twoją aktywność na naszej stronie internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do Twoich indywidualnych preferencji.

Wykorzystujemy dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

W każdej chwili zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

Firefox
Opera
Chrome
Safari

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, napisz do nas mail na adres info@tlumaczenia.sos.pl z dopiskiem „Moje dane”.